top of page

פרוטוקול כנס שנתי עמותת פ"ו לשנת 2020

האספה התכנסה ב23/7/20 בזום בשעה20:30 בעקבות משבר הקורונה.

בשעה 20:40 נפתחה האספה:

משתתפים:30

פתיחה, גב' איה לב צוקרמן- סקירה כללית על פעילות העמותה מיוני 19- עד יולי  20.

 

פעילויות עיקריות בשנה האחרונה נסקרו בפרוט:

bottom of page